Powered by: Go With The Flo events
Reserveer nu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “Go With The Flo Kitesurfkampen”

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen:”Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.2 ”Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen De “Go With The FloKitesurfkampen” en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van De “Go With The Flo Zomerkampen” .
1.3 ”Aanmeldingsformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de websites ”www.gowiththeflo.nl” van De “Go With The Flo Kitesurfkampen” .
1.4 ”Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met De “Go With The Flo Zomerkampen” aangaat.
1.5 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen “Go With The Flo Kitesurfkampen” en opdrachtgever ter zake van een of meer door “Go With The Flo Kitesurfkampen” ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 ”Deelnamesom” de totale som van de door “Go With The Flo Kitesurfkampen” – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 ”Go With The Flo Kitesurfkampen ”: “Go With The Flo Zomerkampen” gevestigd te Alkmaar.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de “Go With The Flo Kitesurfkampen” gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door “Go With The Flo Kitesurfkampen” uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien “Go With The Flo Kitesurfkampen” daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van “Go With The Flo Kitesurfkampen” zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het deelname formulier aan “Go With The Flo Kitesurfkampen” heeft geretourneerd.

4. Betaling
4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van de “Go With The Flo Kitesurfkampen” .
4.2 Bij reservering vanaf 1 juni van ieder kalenderjaar dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.
4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt de “Go With The Flo Kitesurfkampen” zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

5. Instructies en gedragsregels
5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van “Go With The Flo Kitesurfkampen” ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de “Go With The Flo Kitesurfkampen” nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door de “Go With The Flo Kitesurfkampen” in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de “Go With The Flo Kitesurfkampen” van (voortzetting van) het sportkamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

6. Aansprakelijkheid van “Go With The Flo Zomerkampen”
6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. de “Go With The Flo Zomerkampen” – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van “Go With The Flo Zomerkampen” ; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van de “Go With The Flo Zomerkampen” , als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 “Go With The Flo Zomerkampen” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door de “Go With The Flo Zomerkampen” bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van de “Go With The Flo Zomerkampen” beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de “Go With The Flo Zomerkampen” s en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.
7.2 Opdrachtgever zal de “Go With The Flo Zomerkampen” vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering “Go With The Flo Zomerkampen”
8.1 Indien de “Go With The Flo Zomerkampen” door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is de “Go With The Flo Zomerkampen” gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportkamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 32 deelnemers per kamp:

9. Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer
9.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een ongevallenverzekering in zijn reservering te laten aanbrengen. Voor iedere wijziging wordt euro; 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
9.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

10. Extra bepalingen
10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog drie dagen door de “Go With The Flo Zomerkampen” bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de “Go With The Flo Zomerkampen” gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan het Leger des Heils.
10.2 “Go With The Flo Zomerkampen” heeft het recht om foto’s gemaakt tijdens de zomerkampen op haar website of in haar mediauitingen te gebruiken. Indien u niet wilt dat u of uw kinderen worden gefotografeerd of dat foto’s van u of uw kinderen worden gepubliceerd dient u dit voor aanvang van het kamp aan te geven.

11. Verzekering Deelnemer
11.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor iedere deelnemer een ongevallenverzekering met speciale sportdekking; af te sluiten.

12.Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.
13.Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement.
13.1 Door deelname aan de “Go With The Flo Zomerkampen” gaat ondergetekende akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van de “Go With The Flo Zomerkampen” . Deelname aan de “Go With The Flo Zomerkampen” houdt in dat deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van de “Go With The Flo Zomerkampen” . Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij.

Einde Algemene Voorwaarden “Go With The Flo Zomerkampen”